AUTISME SPECTRUM STOORNIS

Wat nu als je brein anders werkt?

Steeds krijg je te horen dat je iets verkeerd doet! Maar je weet niet wat en je kan het ook niet voorkomen. Wat moet je dan doen?

Je wilt wel maar je kunt niet omdat je hersenen gewoon niet werken zoals bij mensen zonder een vorm van autisme. Door beter te begrijpen hoe een brein werkt met autisme kan je gedrag beter begrijpen en accepteren.

“Het” Autisme bestaat niet en daarom spreken we van een Autisme spectrum stoornis. Er zijn net zoveel verschillende soorten autisme als er mensen zijn die autisme hebben. Ieder persoon is uniek. Mensen met autisme zijn ook allemaal uniek. Maar autisme heeft wel invloed op de zelfde cognitieve gebieden. Waar autisme precies door komt of waarom de een het wel heeft en de andere niet daar zijn we nog niet achter.

Autisme heeft invloed op veel gebieden maar er zijn drie cognitieve gebieden die in de het bijzonder worden genoemd in de literatuur. Dit zijn ook wel verklaringsmodellen. Verklaringsmodellen die helpen je om het gedrag van mensen met Autisme beter te begrijpen en mogelijk te voorspellen.   Namelijk The Theorie of mind, Executieve functies en de Centrale Coherentie. Daarnaast wordt ook vaak Context Blindheid genoemd van Peter Vermeulen.

Aan een blinde vragen om uit zijn doppen te kijken als hij ergens tegen aanloopt. Aan een invalide man die niet kan lopen vragen we niet of hij zich niet aan wilt stellen en gewoon van zijn luie kont kan komen. Iemand die kleuren blind zeggen dat hij zich aanstelt. Of een dyslectisch iemand verbeteren als hij keer op keer dezelfde fout maakt uitmaken voor stomkop. Dit soort dingen doe je niet. Maar mensen met autisme krijgen wel vaak dergelijke verwijten en commentaar waar ze niets mee kunnen. Dit omdat Autisme niet van de buitenkant waar te nemen is en Autisme in veel verschillende vormen voorkomt maakt het moeilijker voor mensen om Autismevriendelijk te zijn.

In onderstaande link is een prezi presentatie. Deze bevat heel veel informatie en wordt in Jip en Janneke taal gepresenteerd. Al twijfel ik of Jip en Janneke hier iets mee te maken hebben gehad. De maker heeft heel veel informatie die op het internet staat gebundeld in een presentatie. Het bevat theorie en filmpjes over autisme. Geef je zelf deze kans om in een keer duidelijke informatie te krijgen die normaal versnipperd te vinden is.

https://prezi.com/y0x40vbw67w_/copy-of-sot-ass/

WIE BEPAALT OF JE AUTISME HEBT?

Al op jonge leeftijd, vanaf een jaar of drie, kan worden vastgesteld of iemand autisme heeft. Om een diagnose autisme vast te stellen wordt als basis de eerder genoemde DSM-V gebruikt, een naslagwerk bij psychische stoornissen. Er wordt een algemeen beeld van de situatie geschetst waarin verschillende aspecten worden besproken zoals de taalontwikkeling, de vroegkinderlijke ontwikkeling, het cognitief functioneren, de medische voorgeschiedenis, zelfredzaamheid, motorische vaardigheden, sociaal-emotioneel functioneren en stereotiep gedrag.

Naast het verzamelen van deze informatie, wat meestal gebeurt in een gesprek, worden er vaak vragenlijsten ingevuld. Ook kan er onderzoek worden gedaan bij het kind. Hierbij worden diverse testen afgenomen en bekeken hoe het kind reageert in diverse situaties en wat de sterke en zwakke kanten zijn. Tijdens dit onderzoek kunnen observaties worden gedaan. Ook kunnen observaties worden gedaan in de schoolse- of thuissituatie.

Door al de informatie te bundelen wordt een zo volledig mogelijk beeld gevormd van het kind en de situatie. Dit is van belang omdat goed moet worden gekeken of er sprake is van autisme of dat het een andere stoornis zou kunnen zijn. De persoon die de diagnose geeft is een GZ-psycholoog, (kinder- en jeugd)psychiater, kinder- en jeugdpsycholoog of een OG (erthopedagoog-generalist)gespecialiseerde pedagoog.

WAT BETEKENT HET ALS JE AUTISME HEBT?

Hoe het is om autisme te hebben en wat dat voor iemand en zijn omgeving betekent is voor iedereen anders. Veel verschillende aspecten (zowel interne (karakter) als externe (omgeving) factoren) bepalen de mate waarin een persoon last heeft van de stoornis. Hierdoor verschilt de uitingsvorm van autisme bij ieder persoon en kan het per persoon verschillen waar iemand moeite mee heeft. Een aspect waar de meeste kinderen met autisme moeite mee hebben is de sociale interactie. Het inschatten van het gedrag en gevoel van anderen is vaak beperkt, waardoor het lastig is aansluiting te vinden met leeftijdsgenootjes. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen met autisme moeite ervaren met sporten, het aangaan van relaties en later in het vinden van werk. Omdat dit lastig kan zijn kan dit gevolgen hebben voor de emotionele ontwikkeling, het zelfbeeld van het kind.

Van ouders die een kind hebben met autisme wordt veel gevraagd in de opvoeding. Vaak hebben ouders voordat de diagnose is gesteld al veel moeilijke momenten moeten doorstaan. Als er een diagnose gesteld wordt kan dat een bevestiging zijn. Dit kan gepaard gaan met veel verschillende gevoelens zoals opluchting, verdriet of boosheid. Na de diagnose is er vaak behoefte aan verwerking, het beter kunnen begrijpen van het kind en het beter leren omgaan met hun kind. Dit kan in de vorm van psycho-educatie (voorlichting), het praten met andere ouders of het krijgen van individuele begeleiding. Wat iemand nodig heeft verschilt per persoon.

WAT KUN JE DOEN AAN AUTISME?

Autisme is niet te genezen, het gaat niet over. Je kunt wel leren omgaan met autisme. Dit geldt zowel voor de persoon die autisme heeft als voor de personen in zijn of haar omgeving. Om goed om te leren gaan met autisme is het van groot belang deskundige hulp te krijgen zodat de ontwikkeling van een kind zo min mogelijk wordt beperkt. Door de juiste begeleiding kan het kind zich optimaal ontwikkelen en kan een eventuele achterstand worden beperkt.

Het is van belang op zoek te gaan naar mogelijkheden die uitnodigt tot het ontwikkelen van vaardigheden en daarbij de sociale omgeving versterkt. Positieve ervaringen vergroten het gevoel van eigenwaarde en verlaagt de sociale angst. Hierbij is het van belang te denken in mogelijkheden en kansen in plaats van in belemmeringen. Wat een kind met autisme moeilijk vindt is te leren met hulp. Wat hij of zij echt niet kan, zal moeten worden geaccepteerd.